.REGULAMIN KLUBU U BAZYLA

 

Uczestnictwo w wydarzeniu

1. Prawo wstępu na imprezy i koncerty w Klubie U Bazyla mają:

• osoby w wieku co najmniej 16 lat posiadające ważny bilet wstępu na koncert lub zaproszenie organizatora koncertu

• osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia, posiadające bilet wstępu lub zaproszenie w towarzystwie prawnego opiekuna lub posiadające pisemną zgodę na udział w wydarzeniu,

• dzieci i młodzież poniżej 12 roku życia obowiązują zatyczki lub słuchawki ochronne!

• przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę,

• przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem Organizatora

Posiadanie przy sobie dowodu tożsamości jest zalecane, ale nieobowiązkowe.

2. Na imprezy i koncerty organizowane w Klubie U Bazyla wstępu nie mają:

• osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

• osoby zachowujące się agresywnie lub w sposób naruszający ogólnie przyjęte normy społeczne,

• osoby, którym Organizator odmówi prawa wstępu na imprezę. Organizator nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.

3. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na teren Klubu.

Oznacza to, że poza nagłymi i uzasadnionymi przypadkami po opuszczeniu Klubu bilet wstępu traci ważność!

4. Piwo podawane jest w eko-kubkach (kaucja zwrotna 5zł).

5. Palarnia dla uczestników wydarzenia znajduje się w ogródku Klubu (wyjście po lewej stronie sali koncertowej).

Zasady bezpieczeństwa

1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Uczestnicy imprez i koncertów są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

3. Organizator imprezy lub koncertu może podjąć decyzje o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń wiekowych dla uczestników imprez i koncertów.

4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe Organizatorów i/lub Klubu.

6. Zabrania się wnoszenia:

– napojów alkoholowych i środków odurzających,

– napojów, które nie zostały zakupione w klubie,

– innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy.

7. Szatnia nie jest obowiązkowa, ale jest wskazana dla komfortu uczestników wydarzenia.

– zaleca się pozostawienie okryć wierzchnich (szczególnie w okresie zimowym!)

– plecaki oraz większe torby (np. podróżne) należy pozostawić w szatni bezwarunkowo!

8. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą one odbierane przez służby porządkowe.

9. Nieletni uczestnicy imprezy w godzinach nocnych (22:00-6:00) powinni być pod opieką osób dorosłych.

Osoby nieletnie spożywające alkohol mogą zostać usunięte z Klubu i przekazane odpowiednim służbom.

10. Ponadto zakazuje się:

– wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,

– rzucania wszelkimi przedmiotami

– sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

11. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji.

12. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

13. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust. 2 Ustawy z dn. 22. 08. 2002 r.)